094.70.888.22 - 094.70.888.11
094.70.888.22 - 094.70.888.11
Máy bơm Lepono

Máy bơm Lepono

Máy bơm nước đẩy cao đầu JET cánh đồng Lepono XJWm10M (AJm75)
Giá: 2,050,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHm-7B
Giá: 4,100,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Lepono XCM25/160A
Giá: 2,600,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKm50-1
Giá: 550,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKm60-1
Giá: 680,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKSm60-1
Giá: 730,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XQm60
Giá: 740,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKSm126
Giá: 900,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao đầu JET cánh đồng Lepono XJWM/1C-E
Giá: 970,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao đầu JET cánh đồng Lepono XJWM/1C-E
Giá: 970,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XCm130
Giá: 1,050,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKSm130
Giá: 1,120,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKm80-1
Giá: 1,180,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XQm80
Giá: 1,210,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XCm146
Giá: 1,430,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao đầu JET cánh đồng Lepono XJWm3BL
Giá: 2,800,000 VNĐ
Máy bơm nước hồ bơi LEPONO XKP 1100 1.5HP
Giá: 1,900,000 VNĐ
Máy bơm nước hồ bơi XKP 1600 2HP
Giá: 2,570,000 VNĐ
Bơm nước hút giếng sâu LEPONO XHSm2000
Giá: 3,040,000 VNĐ
Bơm hút giếng sâu LEPONO XHSm1500
Giá: 2,660,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHm-7AR (AC400BF4)
Giá: 8,400,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHm-7BR
Giá: 4,350,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHM-6AR
Giá: 5,150,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHM-6A
Giá: 4,950,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHM-6BR
Giá: 3,000,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHM6B
Giá: 2,830,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHM-6CR
Giá: 2,570,000 VNĐ
Bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHm6C (ACm110B3)
Giá: 3,450,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHM-5AM (ACm150B2)
Giá: 2,950,000 VNĐ
Bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHm5BM
Giá: 2,230,000 VNĐ
 Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHM5B
Giá: 1,570,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XGm1A
Giá: 1,560,000 VNĐ
Máy bơm lưu lượng cánh đồng LEPONO XHm5C
Giá: 1,470,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 20-40
Giá: 5,620,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 15-40
Giá: 5,620,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 20-30
Giá: 5,370,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 15-30
Giá: 4,880,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 10-50
Giá: 4,640,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 10-40
Giá: 4,130,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 15-20
Giá: 3,910,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 20-20
Giá: 3,910,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 10-30
Giá: 3,350,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 20-10
Giá: 2,920,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 15-10
Giá: 2,920,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 4-60
Giá: 2,870,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 4-60
Giá: 2,870,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 4-50
Giá: 2,750,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 2-60
Giá: 2,600,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 2-60
Giá: 2,580,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 4-40
Giá: 2,430,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 4-40
Giá: 2,400,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 2-50
Giá: 2,370,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 2-50
Giá: 2,350,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 2-40
Giá: 2,260,000 VNĐ
Máy bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 2-40
Giá: 2,240,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 4-30
Giá: 2,000,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 4-30
Giá: 1,980,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox EDHM 2-20
Giá: 1,910,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 4-20
Giá: 1,890,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 2-30
Giá: 1,870,000 VNĐ
Bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECH 4-20
Giá: 1,870,000 VNĐ
Máy bơm nước đa tầng cánh trục ngang đầu inox ECHM 2-30
Giá: 1,800,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao trục ngang đầu inox ECH 2-20
Giá: 1,780,000 VNĐ
Bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox ECHM 2-20
Giá: 1,720,000 VNĐ
Bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 20-30
Giá: 5,740,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 15-30
Giá: 5,100,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 10-50
Giá: 4,900,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang EDH 10-40
Giá: 4,450,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 20-20
Giá: 4,380,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 15-20
Giá: 4,300,000 VNĐ
Máy bơm nước đầy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 10-20
Giá: 3,200,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 10-10
Giá: 3,100,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 4-50
Giá: 2,800,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDHM 4-50
Giá: 2,850,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 4-60
Giá: 2,810,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao truc ngang đầu inox EDHM 2-60
Giá: 2,710,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDHM 4-40
Giá: 2,610,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 2-50
Giá: 2,510,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDHM 2-40
Giá: 2,490,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 2-40
Giá: 2,410,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu inox LEPONO AMSm120
Giá: 2,250,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO ECHM 4-30
Giá: 2,200,000 VNĐ
Máy bơm đầy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 4-30
Giá: 2,120,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox EDH 2-30
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu inox LEPONO AMSm70
Giá: 2,130,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDHM 4-20
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 4-20
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox EDHM 2-30
Giá: 2,030,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp trục ngang đầu inox LEPONO EDH 2-20
Giá: 2,020,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox EDHM 2-20
Giá: 1,910,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm cánh đồng LEPONO XST 32/160A
Giá: 4,740,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm cánh đồng XST 32/160B
Giá: 4,570,000 VNĐ
Tổng cộng: 117 - Số trang:   1 2 Next
Sản phẩm bán chạy
 Máy  nước nóng Ariston BME-6022E (Trắng)
Máy nước nóng Ariston Pro - SS 15L
Máy nước nóng năng lượng mặt trới Ariston - Eco 1824 25
Máy mài góc KYNKO S1M-KD21-180
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy soi KYNKO MIP-KD26-6
Giá: 930,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha S200EP
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 800EP
Máy tắm nước nóng Alpha M3E
Giá: 1,890,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 700E
Máy nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Máy nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
 Máy  nước nóng Ariston Bello-4522EP (Trắng)

Tin tức

Cách lắp đặt máy nước nóng tốt nhất 2020 Cách lắp đặt máy nước nóng tốt nhất 2020
Tác dụng của việc tắm nước nóng: Lợi và hại Tác dụng của việc tắm nước nóng: Lợi và hại
Bảng báo giá máy nước nóng mới nhất 2020 Bảng báo giá máy nước nóng mới nhất 2020
Các sự cố thường gặp của máy nước nóng. Các sự cố thường gặp của máy nước nóng.
Nên mua quạt điện loại nào tốt nhất? Nên mua quạt điện loại nào tốt nhất?
Top 5 máy nước nóng tốt nhất 2020 Top 5 máy nước nóng tốt nhất 2020
Địa chỉ mua máy nước nóng Ariston chất lượng Địa chỉ mua máy nước nóng Ariston chất lượng
Địa điểm bán máy nước nóng ở Gò Vấp Địa điểm bán máy nước nóng ở Gò Vấp
Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng
Mẹo mua máy nước nóng Ariston chất lượng cho người tiêu dùng Mẹo mua máy nước nóng Ariston chất lượng cho người tiêu dùng
 
"Máy bơm nước Panasonic thích hợp bơm lên nhiều tầng lấu, bơm tăng áp và tăng áp điện tử, rút nước đường ống thủy cục và bơm chân không"
"Máy bơm tăng áp, tăng áp biến tần chịu nước nóng 100 độC, bo mạch điện tử cực êm hãng Rheken (Japan)"
"Trả bảo hành máy bơm cho khách của Cửa hàng máy nước nóng"
"Máy bơm tăng áp biến tần hãng App Model: Booster HVF-54 (Taiwan)"
"Bạn đang muốn máy bơm cho Hòn Nam bộ mà không biết nên sài dòng nào, hãng nào, công suất bao nhiêu.. hãy liên hệ chúng tồi để được tư vấn miễn phí."

TƯ VẤN & TIN TỨC

Xem tất cả
Sử dụng điện thông minh và tiết kiệm điện
"Theo tính toán của các chuyên gia, mức chi trung bình cho máy nước nóng sử dụng điện trong mỗi hộ gia đình ở Việt Nam chiếm khoảng 20% tiền điện trong gia đình bạn. Bởi vậy, bên cạnh việc sử dụng đúng theo các hướng dẫn của nhà sản xuất, bạn cũng rất nên dùng các [...]"
Làm gì để hạn chế rủi ro khi sử dụng máy nước nóng?
"Sau bài viết Báo động trước những cái chết về điện trên Báo Thanh Niên, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn đặt nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi tập trung nhất là: Thế nào là máy nước nóng trực tiếp, gián tiếp?"
Ariston mang đến một mùa đông ấm áp cho gia đình bạn
"Là thương hiệu máy nước nóng nổi tiếng trên thế giới, các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Ariston đã đưa ra những lời khuyên cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm cho gia đình mình."
Ariston với chương trình tiết kiệm điện năng
"Cty Ariston Thermo Việt Nam, với thương hiệu máy nước nóng ARISTON là đơn vị tiên phong luôn tìm mọi cách giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng để góp một phần công sức trong chương trình tiết kiệm điện năng do Chính phủ ban hành."
Ariston có thêm sản phẩm máy nước nóng
"Công ty Ariston Thermo Việt Nam vừa cho ra mắt các dòng sản phẩm máy nước nóng với chuẩn mực mới về sự tiện nghi và hiệu suất năng lượng cao."

DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Xem tất cả
Cách dùng máy nước nóng hiếu quả nhất
"Máy nước nóng là thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện. Vậy làm thế nào để dùng bình nước nóng một cách an toàn? Bài viết này sẽ giúp bạn cách dùng máy nước nóng hiệu quả nhất"
Cách dùng thiết bị tắm an toàn
"Hạn chế sử dụng máy nước nóng với các loại giếng khoan vì nguồn nước vào máy có nhiều tạp chất và cặn bẩn, dễ gây hỏng bơm tăng áp hoặc nghẽn đầu lọc"
Phân loại máy nước nóng
"Tên thị trường có nhiều loại máy nước nóng, mẫu mã đa dạng. Có thể chia máy nước nóng làm 3 loại : dùng điện, dùng gas và dùng năng lượng mặt trời."
Sửa máy nước nóng
"Nam Hồ Việt chuyên cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng tại nhà. Dịch vụ sửa máy nước nóng chuyên nghiệp, sữa chữa nhanh chóng và tận tình. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng các loại: máy nước nóng trực tiếp, máy nước nóng gián tiếp tại nhà."
Lắp đặt máy bơm nước
"Kiểm tra bệnh cho máy bơm miễn phí, báo giá cho quý khách hàng trước khi sửa chữa hoặc thay mới, thay thế linh kiện phụ tùng chính hãng, sử dụng máy chuyên dụng, đảm bảo kỹ thuật, uy tín chất lượng:"